Chord_Progression

عبارت “Chord_Progression” که آن را در فارسی می‌توان «زنجیره‌ی_آکوردی» نامید، به زنجیره‌ای از آکوردها اشاره دارد که پشت سرِ هم به‌کار رفته‌‌اند.

برای نمونه در زیر یک زنجیره‌ی_آکوردی را می‌بینید:

نگارش: بامداد خوشقدمی

« Back to Glossary Index