مایه

«مایه» (Key) در اصل به هر یک از مصداق‌های «تنالیته» اشاره دارد.

برای نمونه: مایه‌‌های «دو ماژور» و «ر ماژور» در یک کیفیت مشترک هستند که آن کیفیت «تنالیته‌ی ماژور» است. به عبارتی این دو مصداق‌هایی از یک کیفیت هستند که همانا «تنالیته‌ی ماژور» است.

باید توجه داشت که «تنالیته» (Tonality) و «مایه» (Key) مترادف نیستند، گرچه در برخی بُن‌مایه‌های فارسی این دو به نادرستی مترادف یکدیگر معرفی می‌شوند. دلیل این کژفهمی این است که بخشی از تئوریسین‌های نسل‌های پیشین ما در فرانسه درس خوانده‌اند و زبان فرانسوی در میان زبان‌های مطرح در پهنه‌ی موزیک، تنها زبانی است که برای هر دو مفهوم یک واژه دارد.

نگارش: بامداد خوشقدمی

« Back to Glossary Index