فضای_تنال

«فضای_تنال» (Tonal_Space) اشاره دارد به یک مدلِ ذهنی و ادراکی از پیوند و بَستگیِ سازمایه‌های [عناصر] گوناگون (دیاتونیک و غیردیاتونیک) در یک «مایه» یا در نگاهی فراگیرتر در یک «تنالیته» است.

نگارش: بامداد خوشقدمی

« Back to Glossary Index