نگارنده: بامداد خوشقدمی

برگزاری سری مسترکلاس‌های آنلاینِ تخصصی

Georg Luksch

Oliver Schmellenkamp

گپ-و-گفت شماره‌ی ۱ جَزینه با «بامداد خوشقدمی» و «آرش سراج»

گپ-و-گفتِ شماره‌ی ۱

2048px-lorenz_attractor_yb-svg

هارمونیِ منفی (Negative Harmony)

Kuchak

بستگیِ مُدهای پُرکاربرد در جَز